viac
viac
viac

ZRUŠENIE SPOLUVLASTNÍCTVA

Občiansky zákonník upravuje dve formy spoluvlastníctva, a to spoluvlastníctvo podielové a spoluvlastníctvo bezpodielové. Môže však nastať prípad kombinácie týchto dvoch foriem napr. ak v rámci podielového spoluvlastníctva je jeden alebo viac spoluvlastníckych podielov v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Podstatným znakom podielového spoluvlastníctva je spoluvlastnícky podiel vymedzujúci  mieru účasti spoluvlastníka na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva. Bezpodielové spoluvlastníctvo je charakteristické bezpodielovosť spoluvlastníckych podielov účastníkov spoluvlastníckeho vzťahu.
Podielové spoluvlastníctvo
Podielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť medzi fyzickými osobami, medzi fyzickými osobami a právnickými osobami a medzi fyzickými osobami a štátom, ktorý sa môže stať spoluvlastníkom najmä na základe dedenia, darovania, prepadnutia spoluvlastníckeho podielu uložením trestu prepadnutia majetku podľa § 52 TZ.
Obsahom spoluvlastníckeho právneho vzťahu sú práva a povinnosti, na ktorých sa spoluvlastníci podieľajú. Mieru tejto účasti každého spoluvlastníctva predstavuje spoluvlastnícky podiel. Výška spoluvlastníckeho podielu vyplýva:

  • z právneho úkonu
  • z právneho predpisu
  • z rozhodnutia súdu

Prevod spoluvlastníckeho podielu
V prípade, že sa spoluvlastník rozhodne previesť svoj podiel, majú spoluvlastníci predkupné právo. Toto právo nemajú v prípade, že sa prevádza podiel na osobu blízku. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o následnom vyporiadananí. V prípade ak je predmetom  spoluvlastníctva nehnuteľnosť musí mať dohoda písomnú formu. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o zrušení spoluvlastníctva dohodou, spoluvlastníctvo zruší a vyporiadá súd na  návrh niektorého spoluvlastníka. Súd pri rozhodovaní prihliada na veľkosť podielov a na účelné využitie vecí. Súd teda môže predmet spoluvlastníctva rozdeliť alebo prikázať jednému z nich. K predaju veci a k rozdeleniu dosiahnutého výťažku má dôjsť iba vtedy, ak nikto zo spoluvlastníkov nechce vec prevziať.
Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov možno všeobecne definovať ako spoločenstvo vlastníckych práv oboch manželov k veciam, ktoré manželia nadobudli počas trvania ich manželstva. Základným charakteristickým znakom tohto majetkového spoločenstva je to, že manželia nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci. Vzhľadom na bezpodielovosť tohto spoluvlastníctva platí zásada rovnosti manželov v tomto spoločenstve vlastníckych práv.
Podľa §143 Občianskeho zákonníka: „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka“.
Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, aktíva a pasíva, ktoré nadobudol niektorý z manželov alebo obaja manželia za trvania manželstva. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká zo zákona dňom vzniku manželstva, t.j. dňom, ktorý je zapísaný ako deň vzniku manželstva na sobášnom liste a zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode manželstva. V tejto súvislosti treba upozorniť, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nezaniká zrušením spoločnej domácnosti manželov, t.j. nezaniká z dôvodu, že manželia žijú oddelene.

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov však nepatria nasledovné veci:

  • veci získané dedičstvom,
  • veci získané darovaním,                                                                
  • veci, ktoré svojou povahou slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov,
  • veci vydané v rámci reštitúcie majetku len jedného z manželov.

Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Rozšírenie tohto rozsahu bude znamenať, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov budú patriť aj tie veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov (napríklad pôjde o veci, ktoré boli darované iba jednému z manželov). Zúžením rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov treba rozumieť to, že zo spoločného majetku manželov bude vyňatá určitá vec do výlučného vlastníctva jedného z manželov. Táto dohoda manželov, ktorou zúžia alebo rozšíria rozsah bezpodielového spoluvlastníctva vyžaduje formu notárskej zápisnice.
Všetky veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne aj uhrádzajú náklady spojené s užívaním, resp. udržiavaním veci.

Spôsoby vyporiadania zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Bezpodielové spoluvlastníctvo je viazané na existenciu manželstva. A teda bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká zo zákona zánikom manželstva, t.j. dňom právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode manželstva. Vyporiadať je možné len zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V tejto súvislosti treba upozorniť, že otázka vyporiadania tohto majetku nie je predmetom konania o rozvod manželstva.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné vyporiadať nasledovnými spôsobmi:

  • dohodou o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov.

Je dôležité vedieť, že ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou, alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, ak ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Pokiaľ sa bývalí manželia vedia dohodnúť na tom, akým spôsobom si rozdelia, resp. vyporiadajú ich spoločný majetok, bude postačovať, keď uzavrú tzv. dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Treba zdôrazniť, že takáto dohoda a úkony s tým súvisiace sú vždy výhodnejšie a lacnejšie ako vyporiadanie majetku súdnou cestou. Pokiaľ sa dohody medzi manželmi, týkajú  nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.
Naša advokátska kancelária v rámci mimosúdneho jednania týkajúceho sa vyporiadania spoločného majetku bývalých manželov využíva všetky dostupné zákonné prostriedky smerujúce k dohode bývalých manželov.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdnou cestou
V prípade, že mimosúdne jednania týkajúce sa vyporiadania spoločného majetku bývalých manželov nevedú k žiadnemu výsledku, môže sa ktorýkoľvek z bývalých manželov obrátiť na súd s návrhom na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

úvod

Kontaktné údaje

Mgr. Adriana Katová
adresa: Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
mobil: +421 918 469 826
e-mail: mahdon@v4group.sk
created by creodia