viac
viac
viac

OBČIANSKE PRÁVO

Pod pojmom občianske právo rozumieme právne odvetvie, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobnomajetkové vzťahy, pričom subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie.  Účastníkmi občianskoprávnych vzťahov sú fyzické osoby a právnické osoby, účastníkom však môže byť aj štát.  Základným právnym predpisom v oblasti občianskeho práva je Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb.

Právna subjektivita je platným právom priznaná a garantovaná možnosť byť nositeľom práva právnych povinností, a tak byť účastníkom (subjektom) právneho vzťahu. Priznáva sa fyzickým a právnickým osobám.
Rozlišuje sa jej pasívna a aktívna stránka:

 • spôsobilosť mať práva a povinnosti, resp. byť nositeľom práva  povinností (pasívna stránka);
 • spôsobilosť na právne konanie, resp. spôsobilosť na právne úkony (aktívna stránka), či že vlastný mi právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti,
 • deliktuálna spôsobilosť, t. j. niesť právnu zodpovednosť(zákonom uvedené následky) za protiprávne konanie a
 • procesná spôsobilosť, teda spôsobilosť byť účastníkom konania a vystupovať v samotnom konaní.

Fyzické osoby
Spôsobilosti mať práva a povinnosti nadobúdajú fyzické osoby narodením - za určitých okolností aj pred narodením v tele matky za predpokladu, že sa dieťa narodí živé.  Právna subjektivita zaniká smrťou, resp. vyhlásením osoby za mŕtvu. Spôsobilosti mať práva a povinnosti nesmie byť nikto pozbavený.
Spôsobilosť vlastnými právnymi i protiprávnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti  -  teda spôsobilosť fyzických osôb právne konať môže determinovať vek, duševné zdravie, vzdelanie či profesia, štátne občianstvo. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu na Slovensku nadobúdajú fyzické osoby dovŕšením 18. roku alebo osoby staršie ako 16 rokov, ktoré majú povolenie súdu na uzavretie manželstva. Maloletí majú obmedzenú spôsobilosť iba na také právne úkony, ktoré sú primerané ich rozumovej a vôľovej vyspelosti. Spôsobilosť na právne konanie môže byť obmedzená pre nedostatok veku a vo výnimočných prípadoch môže byť čiastočne alebo úplne pozbavená len rozhodnutím súdu (napr. v dôsledku duševnej choroby, nadmerného požívania alkoholu, drog či iných omamných látok).

Právnické osoby
Právnické osoby zapisované do obchodného registra sa stávajú subjektmi práva, t.j. nadobúdajú právnu subjektivitu (a aj spôsobilosť byť účastníkom konania), dňom svojho vzniku, ktorým je deň ich zápisu do uvedeného registra, a strácajú túto subjektivitu dňom výmazu z obchodného registra.  Právnické osoby majú aktívnu a pasívnu stránku právnej subjektivity časovo totožnú, teda spolu so spôsobilosťou mať práva a povinnosti nadobúdajú aj spôsobilosť na právne úkony.

V oblasti občianskeho práva poskytuje naša advokátska kancelária najmä tieto služby:

 • príprava a podávanie žalôb v oblasti civilného práva
 • vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie (kúpna zmluva na nehnuteľnosť, darovacia zmluva,
  zmluva o pôžičke a iné)
 • zastupovanie v konaní pred súdom (návrh na vydanie platobného rozkazu, podanie žaloby, vyjadrenie k podaným návrhom, rokovania s protistranou, uzatváranie súdnych zmierov a mimosúdnych dohôd)
 • právne poradenstvo a konzultácie v otázkach týkajúcich sa majetkových vzťahov
 • právne služby v oblasti dedičského práva - zastupovanie klienta v dedičskom konaní,
  vypracovanie dohody o vyporiadaní dedičstva, odmietnutie dedičstva
 • právne poradenstvo v súvislosti so zabezpečením, zmenou a zánikom záväzkov
 • príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení vo veciach ochrany vlastníckeho práva a susedských vzťahov
 • uplatnenie zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za vady
 • zastupovanie v súdnom a exekučnom konaní
 • vypracovanie ústavnej sťažnosti a zastupovanie advokátom pred Ústavným súdom SR
úvod

Kontaktné údaje

Mgr. Adriana Katová
adresa: Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
mobil: +421 918 469 826
e-mail: mahdon@v4group.sk
created by creodia