viac
viac
viac

PRACOVNÉ PRÁVO

Pracovné právo je odvetvie práva upravujúce vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce. Pracovné právo sa obyčajne zaraďuje do systému súkromného práva, ale má skôr zmiešaný charakter. Ten vyplýva predovšetkým z toho, že sa realizuje jednak v rovnocenných vzťahoch zakladaných dohodou (pracovnou zmluvou), ale zároveň má pracovné právo ochrannú funkciu premietajúc tak štátnu sociálnu politiku. Základná premisa súkromno-právneho vzťahu -rovnocennosť- je tak narušená ochrannými normami, ktoré v Európe tradične chránia najmä zamestnanca.
Pracovné právo sa najčastejšie rozdeľuje na individuálne a kolektívne. Individuálne pracovné právo sa zaoberá najmä pracovným pomerom s dôrazom na práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri jeho založení a zániku. Kolektívne pracovné právo upravuje vzťahy medzi kolektívom zamestnancov (organizáciou zamestnancov) a zamestnávateľom (alebo organizáciou zamestnávateľov). Pričom ide najmä o úpravu kolektívnych zmlúv, kolektívneho vyjednávania, štrajku.

 V oblasti pracovného práva poskytujeme:

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Zákonníka práce a ďalších právnych noriem pracovného práva
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce, najmä pracovnej zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca, dohody o skončení pracovného pomeru
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Zákonníka práce, najmä výpovede z pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru, žalôb a iných podaní
úvod

Kontaktné údaje

Mgr. Adriana Katová
adresa: Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
mobil: +421 918 469 826
e-mail: mahdon@v4group.sk
created by creodia