viac
viac
viac

RODINNÉ PRÁVO

Rodinné právo predstavuje v systéme občianskeho práva jednu z jeho neoddeliteľných súčastí. Rodinné právo možno vymedziť ako súbor právnych noriem upravujúcich osobné a majetkové vzťahy medzi členmi rodiny. Základným prameňom slovenského rodinného práva je zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. Advokátska kancelária JUDr. Luboš Mahdoň ponúka odbornú pomoc predovšetkým pri prekonaní úskalia rozvodového konania a s tým súvisiace úpravy rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, vrátane vyriešenia majetkových otázok ktoré s rozvodom manželstva súvisia.

Rozvod
Rozvod je vždy ťažkou životnou skúškou a preto sa snažíme našim klientom uľahčiť celé konanie poskytnutím čo najrozsiahlejšieho právneho servisu. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Návrh na rozvod sa podáva na príslušnom súde, ktorým je súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike. Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko účastníkov, údaj o štátnom občianstve a pravdivý opis okolností a rozhodujúcich skutočností. K návrhu sa prikladá fotokópia sobášneho listu, rodných listov detí, doklad o poslednom spoločnom bydlisku manželov. Návrh musí byť podpísaný a datovaný. AK- JUDr. Luboš Mahdoň pre Vás spíše návrhy všetkých potrebných podaní a dohôd (o vyporiadanie BSM, o bývaní, o starostlivosti o dieťa a o styku s dieťaťom po dobu po rozvode), zastúpime Vás pri rokovaniach s druhou stranou, pred súdom a prípadne i pred ďalšími úradmi tak, aby sme Vám ušetrili čas aj stres.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je inštitút, ktorý vznikne zo zákona, samotným aktom uzavretia manželstva. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov počas trvania manželstva, teda od sobáša do právoplatnosti rozsudku, ktorým bolo manželstvo rozvedené. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrí majetok, s ktorým manželia vstupovali do manželstva a taktiež majetok, ktorý niektorý z manželov nadobudol počas trvania manželstva darom, dedením, v reštitúcii, alebo veci, ktoré slúžia osobnej potrebe, alebo výkonu povolania jedného z manželov. Manželia ako bezpodieloví spoluvlastníci majú v podstate tie isté práva ako individuálni vlastníci s tým rozdielom, že vykonávajú všetky tieto práva a povinnosti spoločne a ich účasť nie je vymedzená podielmi. Manželia užívajú vec spoločne, pričom zákon predpokladá, že dohodnú na určitom spôsobe užívania.

Výživné
Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Povinnosťou oboch rodičov je prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Neviete si dať rady s výživným pre Vaše dieťa? Je príliš nízke alebo naopak požadujete jeho zníženie? Radi Vám poradíme a vytvoríme pre Vás návrh dohody o jeho zvýšenie / zníženie, prípadne pripravíme žalobu a zastúpime Vás v konaní pred súdom. Ponúkame taktiež spracovanie dohôd o úprave styku s dieťaťom a návrhov o starostlivosti o maloleté dieťa.

V oblasti rodinného práva poskytuje naša advokátska kancelária najmä tieto služby:

 • právne poradenstvo pri uzatváraní manželstva
 • zastupovanie v rozvodovom konaní
 • úprava pomerov maloletých detí na čas pred rozvodom a po rozvode    manželstva - zverenie detí do     starostlivosti jedného z rodičov, striedavá starostlivosť a spoločná starostlivosť o deti
 • zbavenie, obmedzenie a pozastavenie výkonu rodičovských práv a povinností
 • styk rodičov resp. ostatných príbuzných s maloletými deťmi
 • výživné maloletých a plnoletých detí
 • výživné na rozvedeného manžela
 • výživné nevydatej matky a náklady spojené s tehotenstvom a pôrodom
 • určenie a zapretie otcovstva
 • pestúnska starostlivosť, osvojenie, poručníctvo, opatrovníctvo
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vyporiadanie spoločného nájmu bytov
úvod

Kontaktné údaje

Mgr. Adriana Katová
adresa: Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
mobil: +421 918 469 826
e-mail: mahdon@v4group.sk
created by creodia