viac
viac
viac

Exekučné právo

Exekučné konanie je konanie o výkone súdnych a iných rozhodnutí, exekučné konanie je veľkým  zásahom do majetkových práv povinnej osoby. Exekútor je osoba splnomocnená na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Exekučné konanie upravuje Exekučný poriadok č. 233/1995 Z.z. (ďalej len „EP“)
Podľa § 41 EP exekučným titulom sú:

 • vykonateľné rozhodnutia súdu, ak priznávajú právo, zaväzujú k povinnosti alebo postihujú majetok,
 • rozhodnutia orgánov Európskej únie,
 • rozhodnutia osvedčené ako európsky exekučný titul,
 • notárske zápisnice, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
 • vykonateľné rozhodnutia rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených,
 • osvedčenia o dedičstve, vykonateľné rozhodnutia bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,
 • vykonateľné rozhodnutia orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,
 • platobné výmery, výkazy nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmiery schválené týmito orgánmi,
 • vykonateľné rozhodnutia a výkazy nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,
 • iné vykonateľné rozhodnutia a schválené zmiery, ktorých výkon pripúšťa zákon.

Námietky proti exekúcii
Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak je rozhodnutie, ktorým sa námietkam vyhovelo, právoplatné, súd exekúciu zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Exekučný príkaz
Exekútor poverený vykonaním exekúcie po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí právoplatné rozhodnutie súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli, vydá exekučný príkaz. Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok.

Odklad exekúcie
Na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou.

Zastavenie exekúcie
Exekúciu súd zastaví, ak :

 • sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným,
 • rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným,
 • zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,
 • exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa exekučného poriadku alebo podľa osobitného zákona,
 • bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu,
 • po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,
 • exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať,
 • majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,
 • oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,
 • pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.

Služby, ktoré poskytuje naša advokátska kancelária v exekučnom konaní:

 • zastupovanie povinných  v konaní o výkon rozhodnutia ( podávanie námietok v exekučnom konaní, podávanie návrhov na zastavenie a odklad exekúcie)
 • podávanie návrhov na výkon rozhodnutia
 • zastupovanie oprávnených v konaní o výkon rozhodnutia
 • a iné
úvod

Kontaktné údaje

Mgr. Adriana Katová
adresa: Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina
mobil: +421 918 469 826
e-mail: mahdon@v4group.sk
created by creodia